ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |

 • ନୀଳ ଜିର୍କୋନିଆ ସିରାମିକ୍ ଅଂଶଗୁଡିକ କ’ଣ?

  ନୀଳ ଜିର୍କୋନିଆ ସିରାମିକ୍ ଅଂଶଗୁଡିକ କ’ଣ?

  10 ବର୍ଷ ସହିତ ଜିରକୋନିଆ ସେରାମିକ୍ସ ଏବଂ ଆଲୁମିନା ସେରାମିକ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡେକିଂ ୟେହୁଇ ସେରାମିକ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କୋ।ବ୍ଲୁ ଜିର୍କୋନିଆର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ ଅଛି ଯେପରିକି ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ, ସୁପର ଶକ୍ତି, ସୁପର ହାର୍ଡ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ (ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଆଲୁମିନା ସେରାମିକ୍ ର ଅନେକ ସିନ୍ଟରିଂ ପଦ୍ଧତି |

  ଆଲୁମିନା ସେରାମିକ୍ ର ଅନେକ ସିନ୍ଟରିଂ ପଦ୍ଧତି |

  10 ବର୍ଷ ସହିତ ଜିରକୋନିଆ ସେରାମିକ୍ସ ଏବଂ ଆଲୁମିନା ସେରାମିକ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡେକିଂ ୟେହୁଇ ସେରାମିକ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କୋ।1) ଆଲୁମିନା ସେରାମିକ୍ ରଡଗୁଡିକର ଅନେକ ସିନ୍ଟରିଂ ପଦ୍ଧତି ଅଛି |ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଲୁମିନା ସେରାମିକ୍ ରଡଗୁଡିକର ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହଟ୍ ପ୍ରେସ୍ ସାଇନରିଙ୍ଗ୍ |ରେ ...
  ଅଧିକ ପଢ